Legea calului

Legea calului, legea nr 389/2005, publicata in M.Of. partea I nr 9/5.01.2006

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezenta lege reglementeaza activitatea din domeniul cresterii cabalinelor.

Art. 2
In sensul prezentei legi, prin crestere a cabalinelor se intelege toate aspectele implicate de aceasta activitate, si anume: reproductie, crestere, ingrijire, calificare, clasare, activitate sportiva, valorificare, desfasurata individual sau organizat, cu scopul mentinerii ori ameliorarii calitatilor si performantelor cabalinelor.

Art. 3
Persoanele fizice si juridice proprietare sau detinatoare de cabaline de rasa ori cu origine necunoscuta, care dezvolta sau nu activitati de crestere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, raspund pentru aplicarea si respectarea intocmai a legislatiei in vigoare in vederea asigurarii si garantarii sanatatii cabalinelor, protectiei animalelor si a mediului inconjurator.

Art. 4
Cresterea cabalinelor poate fi desfasurata de:
a) crescatori individuali, persoane fizice;
b) asociatii de crescatori de cabaline pe rase, persoane juridice;
c) herghelii de stat sau private, persoane juridice.

Art. 5
(1) Pentru identificarea, inregistrarea si monitorizarea cabalinelor de rasa, precum si pentru implementarea programului national de ameliorare a cabalinelor din marea crestere se reorganizeaza Autoritatea Hipica Nationala.
(2) Autoritatea Hipica Nationala este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu sediul in municipiul Bucuresti, denumita in continuare Autoritatea.

Art. 6
In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) cabaline de rasa - cai cu origine cunoscuta si recunoscuta oficial, inscrisi in registrele genealogice;
b) cabaline cu origine necunoscuta - cai ai caror ascendenti sunt partial sau in totalitate necunoscuti;
c) herghelie - unitate specializata in cresterea, calificarea, reproductia si valorificarea cabalinelor;
d) carnet de identitate - documentul in care sunt inscrise date privind apartenenta de rasa, semnalmentele, proprietarul si starea de sanatate;
e) armasar autorizat - mascul stabilit de Comisia Nationala de Clasare si Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproductie;
f) statiune de monta/punct de monta - locatie special amenajata pentru cazarea armasarilor si desfasurarea activitatii de reproductie in sezonul de monta;
g) depozit de armasari - unitate de elita specializata pentru intretinerea armasarilor de monta publica in extrasezon;
h) Cartea Crescatoriei Nationale - documentul oficial in care se inregistreaza datele privind originea, produsii si performantele cabalinelor de rasa in vederea publicarii;
i) Herghelia Nationala - totalitatea cabalinelor aflate in proprietatea publica a statului si cabalinele din sectorul privat subventionate de stat prin alocatie zilnica de intretinere;
j) armasar pepinier - mascul de rasa, evaluat de Comisia Nationala de Clasare si Evaluare a Cabalinelor ca purtator de progres genetic, autorizat pentru reproductie si la efectivul de iepe din categoria Herghelia Nationala;
k) dangale - insemne folosite la individualizarea cailor;
l) pasaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identitatii, sanatatii si apartenentei la o rasa si la un proprietar;
m) bonitare - activitatea de apreciere a calitatilor fenotipice si genetice ale unui individ;
n) armasar de monta publica - mascul de rasa utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;
o) timbru hipic - suma fixa platita anual de fiecare proprietar de cabaline si destinata sustinerii Autoritatii.

Capitolul II - Organizarea cresterii cabalinelorArt. 7
Crescatorii individuali, conform legislatiei in vigoare, au obligatia folosirii la reproductie numai a armasarilor autorizati sau a materialului seminal certificat, in herghelii particulare, puncte ori statiuni de monta sau insamantari artificiale.

Art. 8
Crescatorii individuali de cai de rasa se pot inscrie in asociatii de crescatori de cabaline pe rase.

Art. 9
Coordonarea intregii activitati de crestere a cabalinelor, desfasurata de crescatori individuali organizati in asociatii si herghelii de stat sau private, se realizeaza prin Autoritate.

Art. 10
Autoritatea se organizeaza si functioneaza ca sistem unic, in baza unui regulament propriu prevazut in anexa nr. 2.

Art. 11
Autoritatea asigura ordinea si controlul in domeniul evidentei cailor de rasa atat pentru sectorul de stat, cat si pentru cel privat.

Capitolul III - Atributii si competente ale Autoritatii Hipice NationaleArt. 12
Autoritatea se organizeaza dupa o conceptie unitara in sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distincta si autonoma, avand urmatoarea structura:
a) Consiliul director, care este constituit din specialisti, reprezentanti ai institutiilor statului si organizatiilor, asociatiilor implicate in activitatea de crestere, ameliorare si calificare a cabalinelor;
b) Departamentul central, care coordoneaza tehnic si administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizeaza zonarea teritoriului Romaniei in centre regionale, conform anexei nr. 3;
c) centrele regionale, fara personalitate juridica, care se constituie, de preferinta, pe langa herghelii sau depozite de armasari si sunt sustinute financiar si subordonate ierarhic Departamentului central al Autoritatii, avand ca personal un inspector zonal, un medic veterinar si personal auxiliar.

Art. 13
Autoritatea va prelua intreaga baza de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasa existente atat in sectorul de stat, cat si in cel privat.

Art. 14
Domeniile de competenta ale Autoritatii sunt:
a) elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, in urma analizei sugestiilor din teritoriu si a intereselor nationale, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;
b) stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor persoanelor fizice si juridice detinatoare de cabaline de rasa;
c) stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor centrelor regionale din subordine;
d) stabilirea componentei Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasa, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;
e) organizarea unui sistem informational national;
f) controlarea si evaluarea hergheliilor si asociatiilor de crescatori de cai de rasa din punct de vedere al existentei evidentelor genealogice si zootehnice;
g) controlul legalitatii si avizarea oportunitatii infiintarii si functionarii asociatiilor.

Art. 15
Atributiile Autoritatii sunt urmatoarele:
1. organizeaza activitatile specifice pe intreg teritoriul tarii, dupa o conceptie unitara;
2. elaboreaza strategia si politica in domeniu, in functie de necesitati, cu avizul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;
3. organizeaza si coordoneaza inregistrarea si identificarea tuturor cabalinelor;
4. elaboreaza norme, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru domenii de competenta, care sunt obligatorii atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice;
5. controleaza aplicarea normelor emise si a legislatiei in vigoare;
6. stabileste drepturile si obligatiile personalului din Departamentul central, precum si din centrele regionale;
7. atesta originea si apartenenta de rasa a cabalinelor din sectorul de stat si proprietate privata;
8. promoveaza la reproductie cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;
9. stabileste si propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale numarul de cabaline de rasa cu finantare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Nationala;
10. elibereaza, pentru crescator si pentru cumparator, documentele care atesta originea recunoscuta intern si international;
11. coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica in domeniu;
12. inregistreaza, atesta si omologheaza performantele cailor de rasa;
13. colaboreaza cu asociatiile de crescatori de cai, cu federatiile si alte forme de organizare, in scopul dezvoltarii activitatii hipice;
14. publica, anual sau ori de cate ori este nevoie, Cartea Crescatoriei Nationale;
15. publica anual catalogul armasarilor pepinieri pentru rasele existente in tara;
16. furnizeaza, la cerere, materiale informative de specialitate;
17. centralizeaza datele genealogice si de reproductie;
18. stabileste si autorizeaza, la propunerea scrisa a proprietarilor de cai, forma pentru insemnele dangalelor si denumirile de crescatorie;
19. asigura individualizarea cabalinelor de rasa prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanenta;
20. colaboreaza cu organismele hipice internationale in vederea schimbului de informatii si organizarii de actiuni comune;
21. avizeaza organizarea si sprijina schimburile si achizitionarea de genitori de valoare deosebita, asigurand astfel progresul genetic al populatiilor indigene de cabaline de rasa;
22. avizeaza necesitatea si oportunitatea importului de material seminal de la armasari de mare valoare, potrivit legislatiei in vigoare;
23. intocmeste graficul de sustinere a probelor de calificare si a lucrarilor de clasare, la propunerea scrisa a hergheliilor si asociatiilor de crescatori de cabaline pe rase;
24. monitorizeaza, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestatia si produsii obtinuti;
25. elibereaza, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs pana la varsta de maximum 6 luni obligatoriu;
26. elibereaza pasaportul calului, la cererea scrisa a proprietarului;
27. prin Departamentul central, solutioneaza eventualele contestatii legate de activitatea Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasa sau privind eliberarea documentelor de origine, emitand hotarari in acest sens;
28. organizeaza cursuri de pregatire si perfectionare pentru crescatorii de cai de rasa;
29. repartizeaza subventiile aprobate prin bugetul de stat in baza lucrarilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Nationala;
30. elaboreaza criteriile de bonitare si clasare specifice pentru fiecare rasa;
31. asigura desfasurarea lucrarilor de clasare a cabalinelor de rasa o data sau de doua ori pe an, cu recomandarea celor mai bune imperecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;
32. atesta si omologheaza rezultatele lucrarilor de clasare si calificare;
33. indruma si acorda asistenta asociatiilor de crescatori de cai de rasa, pentru afilierea la asociatiile internationale de profil.

Capitolul IV - Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice detinatoare de cabalineArt. 16
Crescatorii de cai de rasa constituiti in herghelii, asociatiile de crescatori de cabaline pe rase si detinatorii de cabaline, altele decat cele de rasa, au urmatoarele obligatii:
a) sa informeze in scris Autoritatea, in termen de 45 de zile, asupra disparitiei sau instrainarii cabalinelor de rasa detinute sau inregistrate;
b) pentru cabalinele din marea crestere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar disparitia sau instrainarea;
c) sa permita individualizarea prin dangalizare si/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, in conformitate cu legislatia in vigoare;
d) sa-si insuseasca si sa respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de crestere si calificare a cabalinelor de rasa.

Art. 17
Hergheliile de stat, hergheliile private si asociatiile de crescatori de cabaline pe rase au obligatia sa detina si sa completeze la zi evidentele zootehnice si genealogice cu format unic si sa le prezinte reprezentantilor Autoritatii ori de cate ori le sunt solicitate, dupa cum urmeaza:
a) registru de armasari pepinieri si armasari de monta publica;
b) registru de iepe-mama;
c) registru de manji;
d) registru de monte si fatari;
e) adeverinta de monta, adeverinta de fatare;
f) registru de dangale, semnalmente si microcipuri.

Art. 18
Masurile stabilite de Autoritate in exercitarea atributiilor si responsabilitatilor sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati ce intra in aceasta arie de competenta.

Art. 19
In functie de orientarea directiilor de dezvoltare in domeniul cresterii cailor, Autoritatea poate propune modificarea drepturilor si obligatiilor crescatorilor, persoane fizice si juridice.

Art. 20
Drepturile persoanelor fizice si juridice detinatoare de cabaline de rasa sunt urmatoarele:
a) accesul la informatiile privind activitatea de crestere a cabalinelor;
b) prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrari de calificare si clasare si accesul exemplarelor valoroase in categoria Herghelia Nationala, cu obtinerea de subventii;
c) accesul la insemnele folosite pentru individualizare;
d) posibilitatea solicitarii pentru reproductie a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare;
e) posibilitatea obtinerii tuturor documentelor pentru atestarea originii si apartenentei la rasa;
f) accesul la cursuri de pregatire si perfectionare, organizate de Autoritate.

Capitolul V - Autorizarea hergheliilor, avizarea infiintarii asociatiilor de crescatori de cabaline pe rase si a altor unitati si aprobarea activitatilor cu impact in cresterea si ameliorarea cabalinelorArt. 21
Functionarea hergheliilor, a asociatiilor de crescatori de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei si de inseminare artificiala se face cu avizul Autoritatii si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 22
Autoritatea avizeaza din punct de vedere tehnic importurile si exporturile de cabaline de reproductie si de material seminal, impreuna cu unitatile abilitate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art. 23
Autoritatea aproba anual, la propunerea Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasa, promovarea la reproductie a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasa, in functie de obiectivele urmarite prin programul national de ameliorare.

Art. 24
Autoritatea va elabora norme privind cerintele specifice pe care trebuie sa le indeplineasca activitatile prevazute in prezentul capitol.

Capitolul VI - Finantarea Autoritatii Hipice NationaleArt. 25
Finantarea Autoritatii se asigura din:
a) venituri proprii realizate din prestatii de servicii specifice, pe baza de tarife negociate cu persoanele prevazute la art. 3 si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si alocatii de la bugetul de stat;
b) donatii, sponsorizari, timbru hipic si alte venituri, in conditiile legii.

Art. 26
Din bugetul Autoritatii se asigura finantarea cheltuielilor, pe baza de programe pentru:
a) cursuri de instruire si perfectionare profesionala;
b) instruirea, organizarea si functionarea sistemului informatic;
c) sprijinirea sporturilor, activitatilor hipice, a hipismului, organizarea de expozitii, concursuri si curse;
d) editarea cartilor Crescatoriei Nationale pe rase, cataloagelor de armasari pepinieri, armasari de monta publica si a altor materiale informative;
e) alte actiuni prevazute in programe nationale pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare.

Art. 27
Activitatile de instruire si perfectionare profesionala se realizeaza pe baza de contract incheiat, in conditiile legii, cu institutiile de invatamant sau alte institutii abilitate.

Art. 28
Veniturile Autoritatii se constituie din surse provenind din:
a) tarife pentru diferite servicii;
b) tarife pentru avizare/autorizare;
c) tarife pentru eliberarea documentelor.

Art. 29
Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaboreaza de presedintele Autoritatii si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.


Capitolul VII - Raspunderi si sanctiuniArt. 30
Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON):
a) folosirea la monta a armasarilor neautorizati de catre proprietarii de iepe de reproductie;
b) folosirea la monta a armasarilor neautorizati de catre proprietari;
c) folosirea materialului seminal la reproducerea artificiala, neaprobat de Autoritate.

Art. 31
Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):
a) functionarea hergheliilor fara autorizatie de functionare eliberata de Autoritate;
b) necompletarea la zi sau completarea eronata a evidentelor zootehnice si genealogice;
c) refuzul de a prezenta la control, ori de cate ori sunt solicitate, evidentele zootehnice si genealogice reprezentantilor Autoritatii.

Art. 32
Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice si de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice:
a) neraportarea in termen de 45 de zile sau raportarea eronata de catre crescatori a modificarilor intervenite in efectivele de cabaline;
b) nedepunerea la centrul regional al Autoritatii, in maximum 30 de zile, a declaratiilor de fatare;
c) nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin;
d) nerespectarea normelor privind activitatea de crestere si calificare a cabalinelor de rasa;
e) instrainarea cailor fara documente legale, respectiv:
certificat sanitar veterinar de transport;
carnet de identitate.

Art. 33
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii zonali si persoanele cu drept de control din Autoritate.

Art. 34
Contraventiilor prevazute la art. 30 - 32 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VIII - Dispozitii finaleArt. 35
Anexa nr. 4 "Unitatile care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" la Hotararea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completeaza dupa cum urmeaza: "Autoritatea Hipica Nationala (sursa de finantare: venituri proprii si venituri de la bugetul de stat)".

Art. 36
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipica Nationala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" -  S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Art. 37
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.


2 Comentarii
 • Anonim a scris la 01.02.2011 23:05:

  Va rog sa-mi spuneti daca stie cineva de cand este instituita restrictia sau carantina la cai, datorita anemiei infectioase ecvine si cat mai dureaza. Multumesc.

  [Răspunde]
 • Anonim a scris la 26.01.2011 12:58:

  Era culmea ca boc sa nu distruga si acest domeniu.Mai cu chiu cu vai primeam subventia ptr. cai de rasa si ne mai descurcam .in ritmul acesta copiii o sa vada cai doar la gradina zoologica >Rusine cabinetului boc,o sa intrati in istorie mai rau decat criminalii de razboi

  [Răspunde]
mai multe life.ro
mai multe Ştiri / Evenimente
 • Un câine s-a întors acasă după patru ani în care nimeni n-a ştiut de el
  Un câine s-a întors acasă după patru ani în care nimeni n-a ştiut de el

  În 2013, Molly, un ciobănesc german din Carolina de Nord, a plecat de acasă împreună cu cel mai bun prieten al său, un căţel din curtea vecină.

  CITEŞTE
 • Un câine a salvat de la moarte zeci de nuntaşi în Nigeria. Ce a făcut când o femeie se pregătea să se arunce în aer
 
X
Citeste mai mult»
 • Pedigree Teacup Maltese Puppies
  Pedigree Teacup Maltese Puppies

  Avem o grămadă frumoasă de pui maltezi. Calitate excelentă cu ochi mari negri. Sărut de Ch. Sammy și barajul este G-Champion, care este însoțit de mulți campioni în pedigree. Acum, luând un depozit pentru acești copii adorabili. Curente pe toate vaccinuri

  audreyprior3@gmail.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • DONEZ broasca testoasa

  Donez broasca testoasa in varsta de 4-5 ani. Este destul de mare ca si dimensiuni deja - cat o palma. Nu ii pot oferi conditiile necesare unui trai bun si sta mai mult singura. Nu ma pricep la acest tip de animal si mi-as dori sa o preia cineva care o poa

  mail.alexagombos@gmail.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • Pierdut caine lup negru
  Pierdut caine lup negru

  Pierdut caine lup negru,mascul, talie mare,varsta 8 ani,se afla sub tratament, zona Gara de Est - Obor, Sect.2, Bucuresti. Este microcipat. Data disparitiei 27.05.2017. Ofer recompensa! Tel.:0722.68.88.36 / 0752.17.79.19; email: dragosion1977@yahoo.com

  dragosion1977@yahoo.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
 • Pisoiasi Norocei nascuti pe 1 apr educati la litiera scumpi si jucausi
  Pisoiasi Norocei nascuti pe 1 apr educati la litiera scumpi si jucausi

  2 Puiuti de 2 luni, scumpi si dragastosi, ingrijiti si curatei crescuti in casa - Blackie si Costi, deparazitati, educati - invatati sa-si faca nevoile la litiera, pufosi si mancaciosi cauta un stapan/o stapana la fel de iubitoare si grijulie

  pavilic@yahoo.com Postat la 14/06/2017 11:11
  Categoria: Oferte
x
Aboneaza-te la newsletterul Zooland.ro